Konkurs


§ 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu
1. Organizatorem i Fundatorem Nagród Konkursu „Zapiex” (dalej: „Konkurs”) jest Lontrex Przemysław Treliński, ul.Niepiekło 3 42-504 Będzin , NIP: 6252131928, (dalej: „Organizator”). Organizator jest przyrzekającym i wydającym nagrodę w Konkursie.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.
§ 2. Czas trwania Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 07.12.2018 r. i zakończy się w dniu 22.12.2018 r. (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
2. Odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, należy nadsyłać do: dnia 22.12.2018 r. do godziny 23:59.
§ 3. Komisja konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz i wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
§ 4. Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osób, które ukończyły 13 rok życia ale nie ukończyły osiemnastego roku życia organizator wymaga pisemnej zgody opiekuna prawnego na wzięcie udziału w konkursie.
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu (w tym: Partnera), a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest związana postanowieniami Regulaminu i je akceptuje oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, a także wyraża zgodę Organizatorowi na otrzymywanie na udostępniony przez Uczestnika adres poczty elektronicznej drogą elektroniczną informacji handlowej, wyraża zgodę na używanie przez Organizatora urządzeń końcowych, których użytkownikiem jest Uczestnik, dla celów marketingu bezpośredniego oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
5. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook® (dalej: „Profil”). Uczestnik nie jest uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie z konta fikcyjnego, rozumianego jako konto zawierające inne dane niż prawdziwe dane osobowe korzystającej z tego konta osoby fizycznej.
§ 5. Zasady i przebieg Konkursu
1. Konkurs jest przeprowadzony na tablicy fanpage w poście konkursowym na tablicy fanpage „Zapiex” prowadzonym w serwisie Facebook® pod adresem: https://www.facebook.com/Zapiex
2. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie zadania opisanego w poście tj.: „Odgadnięcie prawidłowej liczby składników na widocznej na zdjęciu zapiekance”-podanie wartości liczbowej
3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta w portalu Facebook, niezależnie od tego, ile kont w tym portalu posiada.
4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace: a. związane z tematyką Konkursu, b. co do których Uczestnik posiada prawa autorskie i zgody na wykorzystanie wizerunków , nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.
5. Po opublikowaniu komentarza zawierającego odpowiedź konkursową, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.
6. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną odpowiedź konkursową, o której mowa w ust. 2 powyżej, bez względu na ilość posiadanych kont w serwisie Facebook.com. Jeżeli ten sam uczestnik opublikuje więcej niż jedną odpowiedź konkursową, za odpowiedź konkursową zgłoszoną w Konkursie uważana będzie jedynie odpowiedź konkursowa zapisana jako pierwsza na Profilu Organizatora w ramach danej edycji Konkursu.
7. Poprzez opublikowanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia, określonego w ust. 6 poniżej.
8. Komisja dokona oceny Prac Konkursowych, wyłaniając zwycięzców- osoby która udzieliła poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe
9. Informacja o wynikach Konkursu oraz nazwa konta w serwisie Facebook laureata Konkursu (dalej: „Zwycięzca”) zostanie umieszczona na Fanpage’u pod postem konkursowym w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu.
§ 6. Nagrody
1. Nagrodami są
Dowolna duża Zapiekanka szt 1 dla każdego ze zwycięzców
dla 1,15,40,80 100 osoby która udzieli prawidłowej odpowiedzi
Świąteczne kosze prezentowe- szt 1 dla każdego ze zwycięzców
dla 10 osoby która udzieli prawidłowej odpowiedzi –kosz mały
dla 30 osoby która udzieli prawidłowej odpowiedzi – kosz średni
dla 50 osoby która udzieli prawidłowej odpowiedzi –kosz duży
2. Każdy Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę.
3.Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
4. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy.
§ 7. Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy: a. Są niepełnoletni i nie posiadają pisemnej zgody opiekuna prawnego na wzięcie udziału w konkursie; b. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, adres i miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy.
3. Administrator, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@zapiex.pl. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
§ 9. Reklamacje
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Zapiex” lub w bezpośredniej wiadomości na profilu Facebook Zapiex w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od daty ogłoszenia zwycięzców konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji, jak również opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację – w przypadku reklamacji składanej pisemnie).
3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji.
6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika Uczestnik może wystąpić z powództwem do Sądu powszechnego.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest jedynym wydanym przez Organizatora dokumentem określającym zasady konkursów przeprowadzanych na tablicy profilu Zapiex. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
3. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem przez wiadomości bezpośrednie wysyłane do profilu Zapiex na portalu Facebook.